Habitat je pojem iz ekologije. V ekologiji pomeni življenjsko območje ene rastlinske ali živalske vrste. Vsaka vrsta ima svoj habitat. Ker dve vrsti nimata popolnoma enakih potreb za življenje in obstanek, tudi nimata povsem enakega habitata.

Habitatov posameznih vrst je zelo veliko, prekrivajo se in so po velikosti zelo različni. Za potrebe varstva narave je Evropske unija uvedla pojem habitatnega tipa. Habitatni tip je prepoznaven del narave s posebnimi življenjskimi razmerami in je lahko življenjska združba mnogih rastlinskih in živalskih vrst.

Habitat je torej življenjsko območje ene vrste, habitatni tip pa je območje življenjske skupnosti mnogih vrst, ki so vezane na isti tip okolja.

Habitatni tip lahko vrišemo v karto. Na karti lahko potegnemo mejo med dvema habitatnima tipoma. Habitatni tipi so namenjeni varstvu narave v prostoru, v pokrajini, v naravi, v državi, v EU.

Več ravni natančnosti habitatnih tipov

Najbolj groba razdelitev na habitatne tipe je na morsko obalo, na celinske sladke vode, grmišča in travišča, gozdove, barja in močvirja, goličave in kmetijske krajine.

V drugi stopnji natančnosti se habitatni tip gozdov členi na listopadne gozdove, iglaste gozdove zmernega pasu, loge in močvirne gozdove ter vednozeleni listnati gozd zmernega pasu.

Logi in močvirni gozdovi se na tretji stopnji natančnosti v Sloveniji delijo na šest skupin habitatnih tipov. Eden izmed njih so na naslednji, četrti stopnji natančnost srednjeevropska črnojelševja in jesenovja ob tekočih vodah. V ta habitatni tip lahko uvrstimo gozd jelše in jesena v Hujski loki.

Besedilo: Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok

Habitatni tip

Fotografija: Mateja Račevski, Arboretum Volčji Potok