1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa:

ARBORETUM VOLČJI POTOK
Volčji Potok 3
1235 Radomlje

tel. št.: 01 831 47 01
e-pošta: info@arboretum.si
splet: www.arboretum.si

Odgovorna uradna oseba:

direktor Ocepek Aleš, univ. dipl. inž. agr.

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.arboretum.si

Druge oblike kataloga:

Tiskana oblika, dostopna v računovodstvu Arboretuma Volčji Potok.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi Arboretum Volčji Potok razpolaga

2.a) Organigram in podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja organa:
poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno upravljanje s kulturnim spomenikom državnega pomena in prezentacija njegovih kulturnih vrednot.
V okviru javne službe zaposleni skrbijo za vzdrževanje, obnavljanje, javno predstavljanje arboretuma, strokovno urejanje in vrednotenje arboretskih zbirk, raziskovalno delo na področju parkovne in krajinske dendrologije, svetovanje pri vzdrževanju in obnavljanju  vrtno-arhitekturnih spomenikov državnega pomena ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami.
Dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu obsega dela na področju projektiranja, svetovanja in izvajanja storitev na področju vrtne, parkovne in krajinske arhitekture, pridelavo in prodajo okrasnih rastlin, prodajo sredstev, opreme in drugih pripomočkov za vrtnarstvo in vrtnarjenje ter urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice.

Organi javnega zavoda: svet zavoda, direktor zavoda, strokovni svet zavoda

Seznam notranjih organizacijskih enot: 

Vrtni center Arboretum Volčji Potok
Volčji Potok 3
1235 Radomlje
tel. št: 01 839 45 33
e-pošta: vrtnicenter@arboretum.si

Vrtni center Arboretum Medlog
Ljubljanska cesta 93
3000 Celje
tel. št: 03 425 16 54
e-pošta: vrtnicenter.celje@arboretum.si

Cvetličarna Arboretum
Virska cesta 21
1233 Dob pri Domžalah
tel. št: 01 721 64 23
e-pošta: cvetlicarna@arboretum.si

Organigram:

Organigram

2.b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 

pristojna oseba: direktor Ocepek Aleš, univ. dipl. inž. agr.
naslov: Volčji Potok 3, 1235 Radomlje
telefon: 041 611 626
e-pošta: ales.ocepek@arboretum.si

2.c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa 

Zakoni in podzakonski akti s področja kulture

Zakoni in podzakonski akti s področja javne uprave

Predpisi EU

2.d) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Varstvo kulturne dediščine

Zavod

Uresničevanje javnega interesa za kulturo

Sklep o ustanovitvi JZ Arboretum Volčji Potok

JZ Arboretum Volčji Potok kulturni spomenik državnega pomena

2.e) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi zavod 

– postopek imenovanja sveta zavoda
– postopek imenovanja direktorja zavoda
– postopek imenovanja strokovnega sveta zavoda

2.f) Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja 

Evidenca: dostop:
Evidenca o zaposlenih delavcih evidenca ni javno dostopna
Evidenca o stroških dela evidenca ni javno dostopna
Evidenca o izrabi delovnega časa evidenca ni javno dostopna
Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov evidenca ni javno dostopna
Evidenca izvajanja videonadzora evidenca ni javno dostopna
Evidenca o obiskovalcih za potrebe izdaje sezonskih vstopnic evidenca ni javno dostopna
Evidenca izjav o obdelavi fotografij in videoposnetkov evidenca ni javno dostopna
Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/ naročila evidenca ni javno dostopna
Drugi javni razpisi/ naročila, razpisi delovnih mest evidenca ni javno dostopna
Evidenca obdelovalcev osebnih podatkov evidenca ni javno dostopna
Evidence izjav o varstvu osebnih podatkov evidenca ni javno dostopna
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest na sedežu Arboretuma Volčji Potok
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih na sedežu Arboretuma Volčji Potok

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Normativna podlaga: Zakon o dostopu informacij javnega značaja

Uradne ure za dostop do kataloga informacij javnega značaja:
vsak delovnik od 7.00 do 15.00 na sedežu Arboretuma Volčji Potok

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
na spletni strani  www.arboretum.si

Dostop na podlagi neformalne zahteve: osebno, preko telefona, po elektronski pošti

Dostop na  podlagi formalne zahteve: podana ustno na zapisnik, pisna zahteva po pošti, pisna zahteva po elektronski pošti

Stroškovnik in cenik:
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 – Objave že posredovanih informacij javnega značaja

direktor
Aleš Ocepek, univ. dipl. inž. agr.