Poslanstvo zavoda je upravljanje s kulturnim spomenikom državnega pomena in prezentacija njegovih kulturnih vrednot

Arboretum nudi obiskovalcem vseh generacij, še posebno pa osnovnošolcem, srednješolcem in študentom naravoslovnih smeri, idealno priložnost, da se poučijo o rastlinskih in živalskih vrstah ter parkovnih ureditvah. Več o šolskem programu

Kulturni spomenik državnega pomena

Arboretum sodi med najpomembnejšo vrtno arhitekturno dediščino v Sloveniji, zato je bil leta 1999 z odlokom v Uradnem listu Republike Slovenije razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Park ima zaradi kulturnih, zgodovinskih, krajinskih in vrtno arhitekturnih lastnosti poseben pomen za RS. Na ozemlju nekdanjega grajskega kompleksa se je ohranila parkovna zasnova, ki v prepoznavno celoto med seboj združuje ohranjene grajske prvine, po tematskih sklopih urejene različne vrste rastlinja, vodne motive, naravno krajinsko okolje in panoramske poglede na bližnjo okolico (grič Homec s cerkvijo na vrhu, Kamniške Alpe). Zaradi velike raznolikosti rastlinskega materiala, zbranega v parku, je pomemben tudi v biotskem in genetskem pogledu.

Arboretum, ki se varuje kot spomeniška celota, sestavljajo: oblikovan parter v geometrijskem slogu s historično lokacijo gradu iz 17. stoletja, park v krajinskem slogu, tematske enote kot so rozarij, zelnate trajnice, vodne rastline, gozd, kisli gozd, ruševine starega gradu Volčji Potok v gozdu na vrhu Volčjega hriba (EŠD 9912) in širše območje parka. Znotraj Arboretuma so tudi druge površine in objekti, ki nimajo spomeniških lastnosti, so pa funkcionalno in programsko povezani z njegovim delovanjem. Njihovo urejanje je podrejeno urejanju spomeniške celote.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok je bil izdan leta 2003 v Uradnem listu RS. Na podlagi sklepa je poslanstvo zavoda trajno in nemoteno upravljanje s kulturnim spomenikom državnega pomena in prezentacija njegovih kulturnih vrednot. Javni zavod skrbi za širjenje parkovne in vrtnarske kulture v slovenskem prostoru, se povezuje in sodeluje s podobnimi institucijami po svetu. Strokovna služba skrbi za vrednotenje in razvoj arboretske zbirke, preizkuse rastlin in predstavitev dendroloških spoznanj.

Uradni sklep o ust. javnega zavoda AVP

Poslanstvo zavoda je upravljanje s kulturnim spomenikom

Poslanstvo Arboretuma Volčji Potok je upravljanje s kulturnim spomenikom in prezentacija njegovih kulturnih vrednot

Najpomembnejše dejavnosti Javnega zavoda Arboretum Volčji Potok

 • skrb za ohranjanje, vzdrževanje in obnavljanje krajinskih, zgodovinskih in prostorskih vrednot,
 • prezentacija kulturnih vrednot spomenika,
 • znanstveno-raziskovalno delo na področju parkovne in krajinske dendrologije (varovanje, oskrbovanje, spremljanje in analiziranje stanja nasadov, preizkušanje, ocenjevanje in primerjanje tipov lesnatih rastlin),
 • učno-demonstracijsko delo,
 • opravljanje vodniške službe po parku,
 • sodelovanje pri mednarodnih projektih, predstavitvah in strokovnih raziskavah,
 • sodelovanje s pristojnimi organizacijami za varstvo kulturne dediščine,
 • priprava predlog za dolgoročne in letne razvojne programe parka,
 • vodenje informacijskega centra,
 • zbiranje dokumentacije in urejanje muzejske zbirke,
 • sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ter s sorodnimi organizacijami doma in na tujem,
 • izvajanje projektivnih storitev s področja vrtne, parkovne in pejsažne (krajinske) arhitekture,
 • pridelovanje in prodaja okrasnih rastlin, sredstev, opreme in drugih pripomočkov za vrtnarstvo in vrtnarjenje,
 • opravljanje prevozov za lastne potrebe,
 • opravljanje gostinskih storitev za obiskovalce.