OBVESTILO O ZBIRANJU IN HRAMBI OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDELAVE SEZONSKIH VSTOPNIC

Arboretum Volčji Potok za namene izdaje in vodenja evidence imetnikov sezonskih vstopnic ter kontrole vstopa zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebni podatki se hranijo do preklica.

Osebne podatke (ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, fotografijo – v kolikor je ob nakupu nimate s seboj vas slikamo) in dokumentacijo, na podlagi katere bodo zbrani vaši osebni podatki, bo Arboretum Volčji Potok uporabljal in hranil v skladu z določili uvodoma omenjenega zakona le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali oziroma se bodo hranili do preklica vašega soglasja.

Vaših osebnih podatkov ne bomo prenašali v tretje države.

Obveščamo vas tudi, da imate pravico zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljate z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov info@arboretum.si. Prav tako pa imate pravico pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložiti pritožbo, če bi menili, da obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi.

Novi imetnik sezonskih vstopnic mora podpisati soglasje o hrambi osebnih podatkov za namen izdelave sezonske vstopnice. Za dostop do obrazca kliknite TUKAJ. Navodila za izpolnjevanje obrazca so spodaj.

Navodila za izpolnitev obrazca

Katere podatke zbiramo?

Ime in priimek, ime in priimek mladoletnih otrok, ime psa, naslov, poštna številka, kraj, številka članske izkaznice društva, fotografija, podatki evidence (čas vstopa, datum vstopa).

Kakšen je namen zbiranja?

Podatke zbiramo za namen izdelave sezonske vstopnice, vodenja evidence imetnikov sezonskih vstopnic, statistike vstopa (ura vstopa in datum) in kontrole vstopa v park.

Koliko časa hranimo podatke?

Do pisnega preklica imetnika sezonske vstopnice.

Kje lahko prekličete soglasja in zahtevate izbris, izpis ali spremembo?

Pošljite zahtevek za izbris/spremembo podatkov na e-mail naslov info@arboretum.si.

S kom bomo vaše osebne podatke delili?

Vaše osebne podatke bomo delili izključno z občino oz. društvom, ki na podlagi dogovora subvencionira sezonsko vstopnico in jih ne bomo posredovali v tretje države.

OBVESTILO O ZBIRANJU IN HRAMBI PODATKOV ZA NAMEN IZVAJANJA DOGODKOV, ZA KATERE JE POTREBNA PRIJAVA

(predavanja, strokovna vodenja, delavnice, prikazi …)

Arboretum Volčji Potok za namene izvajanja dogodkov, za katere je potrebna prijava, zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebni podatki se hranijo do zaključka izvedbe dogodka.

Osebne podatke (ime, priimek, številka mobilnega telefona) bo Arboretum Volčji Potok uporabljal in hranil v skladu z določili uvodoma omenjenega zakona le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali oziroma se bodo hranili do preklica vašega soglasja.

Vaših osebnih podatkov ne bomo prenašali v tretje države.

Obveščamo vas tudi, da imate pravico zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljate z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov info@arboretum.si. Prav tako pa imate pravico pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložiti pritožbo, če bi menili, da obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi.

S prijavo na dogodek soglašate z zbiranjem in hrambo osebnih podatkov za zgoraj opisane namene.

NOTICE OF THE COLLECTION AND STORAGE OF PERSONAL DATA FOR THE PURPOSE OF MAKING SEASON TICKETS

Arboretum Volčji Potok collects and processes personal data in accordance with the Personal Data Protection Act for the purposes of issuing and keeping records of season ticket holders and controlling entries.

Personal data is stored until cancellation.

Arboretum Volčji Potok will use and store your personal data and the documentation on the basis of which your personal data is collected (first name, surname, address, postcode, place, photograph – if you do not have it with you at the time of purchase, we take a picture of you) in accordance with the provisions of the above-mentioned Act only for as long as it is necessary to achieve the purpose for which the personal data was collected and used, or until your consent is withdrawn.

We will not transfer your personal data to third countries.

We also inform you that you have the right to request access to, rectification, erasure or restriction of the processing of your personal data and the right to file an objection to the processing of your personal data and to request the transfer of your personal data. You can exercise the above rights by sending a request to the (email) address info@arboretum.si. You also have the right to file a complaint with the supervisory authority (the Information Commissioner of the Republic of Slovenia) if you believe that the processing of your personal data does not comply with the regulations.

A new season ticket holder must sign the form (included below) consenting to the storage of personal data for the purpose of the making the season ticket.

Navodila za izpolnitev obrazca

What data do we collect?

First and last name, first and last name of minor children, dog’s name, address, postcode, place, association membership card number, photograph, record details (time of entry, date of entry).

What is the purpose of collecting data?

The data is collected for the purpose of making the season ticket, keeping a record of season ticket holders, entry statistics (time and date of entry) and for controlling entries to the park.

How long do we keep the data?

Until the season ticket holder submits a written cancellation.

Where can you revoke consents and request erasure, removal or amendment?

Send a request for erasure/amendment of data to info@arboretum.si.

Who will we share your personal data with?

We will only share your personal data with the municipality or the association that subsidises the season ticket on the basis of an agreement, and we will not transfer it to third countries. I confirm that I am aware of the general terms and conditions of validity for season ticket holders applicable at a time.