OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V SKLADU S 13. ČLENOM SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR)

IZVAJANJE VIDEONADZORA NA VHODIH, OKOLICI IN V OBJEKTIH ARBORETUMA

Upravljavec: Javni zavod Arboretum Volčji Potok, Volčji Potok 3, 1235 Radomlje

Kontakt za potrebe uveljavljanja pravic posameznikov: dpo@arboretum.si

Namen izvajanja:

  • Varovanje zaposlenih in obiskovalcev
  • Varovanje premoženja

Pravna podlaga:  Člen 6 (1)(f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter  GDPR ter v skladu z določili  76., 77. (vhodi v poslovne objekte in območje Arboretuma) in 78. člena (notranjost objektov) Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Z videonadzorom se preprečuje nevarnost za zaposlene in obiskovalce ter se  preprečujejo tatvine, vlomi, vandalizem in druga kriminalna dejanja ter se s tem zagotavljajo dokazi, ki so potrebni v primeru pregona storilcev.

Rok hrambe posnetkov: 30 dni.

Uporabniki: Ni zunanjih uporabnikov. Izjemoma se podatki lahko razkrijejo pogodbenemu obdelovalcu ali zakonsko pooblaščenim uporabnikom, kot so policija, sodišč, državna tožilstva ali inšpekcijske službe.

Neobičajne obdelave: Izvaja se dostop do žive slike brez zvočne intervencije, ki je omogočen z namenom, da se prepreči nevarnost za zaposlene ali obiskovalce,  vandalizem ali drugo oškodovanje premoženja.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Informacije o obstoju pravic posameznika. Posameznik ima pravico do dostopa, do izbrisa, do omejitve obdelave njegovih osebnih podatkov. O pravicah se odloča v konkretnem postopku. Posameznik ima tudi pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne temelji na privolitvi posameznika.

Informacije o tem:

  • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost:
  • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne, vendar pa vstop v park ali ostale prostore parka ni mogoč na način, da bi se posameznik izognil videonadzoru.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.