Zbirka rastlin Arboretuma Volčji Potok

Izvorni namen arboretumov je nega in dopolnjevanje zbirke lesnatih rastlin. V Arboretumu je bilo že v Souvanovem času posajenih 187 vrst in sort dreves in grmov. Od takrat se je število občutno povečalo. Ocenjujemo, da danes v parku uspeva 3.500 taksonov rastlin, kar arboretsko zbirko uvršča med najbogatejše tovrstne zbirke v Srednji Evropi. Natančno število ni znano, saj so v drugi polovici šestdesetih let zaradi finančnih in organizacijskih težav opustili redno beleženje novih pridobitev v zbirki. Prve pobude, da bi popravili nastalo škodo, so prišle s strani Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, ki je bilo v tistem času pristojno za park.

Spisek rastlin posajenih po letu 1952

Inventarizacija dendroloških zbirk

Projekt Inventarizacija dendroloških zbirk Arboretuma Volčji Potok je bil izbran na razpisu Ministrstva za kulturo RS, ki je namenjen sofinanciranju kulturnih projektov in programov. Prva faza inventarizacija je potekala med leti 1998-1999. V tem času je bilo v parku in v arboretskih zbirkah popisanih 5.636 dreves in grmov. Popisi so različno natančni: nekatere lesnate rastline so opredeljene na nivoju kultivarja, druge samo na nivoju rodu; izjemno malo je bilo tistih, ki so ostali neopredeljeni. Hkrati s popisovanjem je nastajal tudi kataster lesnatih rastlin, saj so bile vrisane v načrte z merilom 1:1000. Zaradi pomanjkanja časa in sredstev je bilo natančno opredeljenih le 2000 vrst in sort lesnatih rastlin, ki so bile opremljene z novimi imenskimi tablicami. Za prihodnje faze inventarizacije tako ostaja še veliko dela. Natančnejša obravnava je v prihodnje predvidena za iglavce, sleče, španske bezge, neprave jasmine, japonske kutine, dojcije itd.

Interaktiven herbarij

Podatkovna baza, ki je bila zbrana v času prve inventarizacije, ima velik pomen za Arboretum in predstavlja izhodišče za nadaljnje raziskovanje. Elaborat obsega 4 obsežne zvezke, metrične in fenološke zapise ter foto arhiv. Dostopna je tudi v digitalni obliki.

Med leti 2003-2004 je potekal projekt Izdelava interaktivnega herbarijaki ga je v okviru svoje pripravniške naloge izpeljal dipl. univ. inž. gozd. Martin Bajc. Namen projekta je bil na sodoben način predstaviti del bogate arboretske zbirke avtohtonih in neavtohtonih lesnatih rastlin. V času projekta je nastala bogata podatkovna baza s pripadajočim slikovnim materialom, ki med drugim lahko služi tudi kot učinkovit učni pripomoček pri raziskovanju lesnatih rastlin.